UVJETI PRUŽANJA I UVJETI KORIŠTENJA USLUGE

BitByte, Kaštel 3, 23250 Novalja, OIB: 48402651320

1. Uvod
1.1 Sve usluge su navedene na internet stranici BitByte, svaka usluga je detaljno opisana putem javno dostupne stranice www.bitbyte-it.hr odabir usluge od strane korisnika se smatra dijelom ovog ugovora.
1.2 BitByte će svaku uslugu arhivirati u digitalnom formatu te će aktivna usluga biti dostupna na pregled korisniku unutar korisničke zone. BitByte se obvezuje korisniku aktivirati naručenu uslugu najkasnije u roku 72 sata knjiženja uplate.
1.3 Svaka dodatno naručena usluga od strane korisnika biti će pridodana u korisničku zonu a na dodatno naručenu uslugu se primjenjuju ovi Uvjeti korištenja bez aneksa Ugovora.
1.4 Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda koju je kupac prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist tvrtke BitByte a na kojoj su jasno izražene cijene usluge, na koji period se iste odnose, koja je jedinična cijena te koji je iznos poreza. BitByte ne naplaćuje aktivaciju/isporuku svojih usluga ako drukčije nije navedeno na ponudi. Ponuda je informativnog karaktera i ne predstavlja obvezno-pravni dokument.
1.5 Naručene usluge su plative Virmanskim nalogom ili Kreditnom karticom (NET uplatom) a korisniku je dana mogućnost odabira načina plaćanja za vrijeme narudžbe usluga.
1.6 Na sve usluge BitByte se primjenjuje SLA ugovor (Ugovor o dostupnosti servisa) te su sastavni dio ovog ugovora. SLA Ugovor je javno dostupan putem stranica www.bitbyte-it.hr 1.7 Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada BitByte korisniku isporuči uslugu te izda Račun.

2. Plaćanje
2.1 Cijene BitByte usluga su javno dostupne na stranicama BitByte-a (www.bitbyte-it.hr ) i sastavni su dio ugovora.
2.2 Sve usluge BitByte-a se plaćaju unaprijed – avansno osim ako nije drukčije Ugovoreno. Nakon narudžbe usluge od strane korisnika, BitByte će odmah poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća. Korisnik se obvezuje platiti ponudu do datuma dospijeća ponude.
2.3 BitByte se obavezuje poslati ponudu za produženje usluge minimalno 15 dana prije isteka aktivne usluge. Ukoliko ponuda nije podmirena do datuma dospijeća BitByte će poslati i podsjetnik na plaćanje. Po slanju podsjetnika na plaćanje BitByte će privremeno onemogućiti uslugu sa mogućnošću otkazivanja Ugovora.
2.4 Otkazivanje ugovora znači da BitByte nije dužan čuvati podatke korisnika te se ne može smatrati odgovornim za gubitak podataka) Ugovor je moguće otkazati jedno ili obostrano. Otkaz Ugovora stupa trenutno na snagu bez otkaznog roka osim ako nije drugačije dogovoreno.
2.5 Sve cijene BitByte-a su izražene u hrvatskim kunama.
2.6 Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.
2.7 Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja potvrđuje da je suglasan da mu BitByte izdaje račune za naručene usluge u eletronskom obliku koji su potpisani digitalnim potpisom ili dostavom Računa na adresu narućitelja.

3. Opće odredbe
3.1 Svako sklapanje ugovora BitByte čuva u digitalnom obliku a korisnik prihvaća uvjete korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15. 3.2 BitByte će u svrhu sklapanja ugovora zatražiti od korisnika sljedeće podatke: Ime, Prezime, poštanska adresa, telefonski broj, email adresa. Pravne osobe će morati navesti i OIB tvrtke. Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti BitByte-u ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica.
3.3 BitByte neće drugima prodavati, iznajmljivati ni davati na korištenje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu sklapanja Ugovora osim u sljedećim situacijama: Registracija domena i odgovaranje na ovlaštene zahtjeve za davanjem informacija upućene od strane Policije i Državnih tijela
3.4 BitByte će odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:
a) Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi usluge
b) Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.
c) Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.
d) Kod druge nepredvidive situacije
3.5 BitByte se obvezuje adekvatno nadopunjavati serverske resurse sukladno rastu te korisniku omogućiti zakupljene serverske resurse.
3.6 BitByte će nadgledati podatke korisnika pohranjene na serveru ukoliko postoji osnovana sumnja u kršenje ovih uvjeta, u svrhe tehničke podrške, prevencije malicioznih napada, podizanja kvalitete usluge, zaštite ostalih korisnika te backupa.
3.7 Podaci uploadani od strane korisnika su isključivo njegova odgovornost, BitByte se NIKAKO ne može smatrati odgovornim za korisničke podatke kao niti posljedicu korištenja istih.
3.8 BitByte radi sigurnosne kopije – backup na dnevnoj bazi sa mogućnošću zakupa usluge dodatnog backupa. Korisnik je odgovoran raditi i pohranjivati vlastite sigurnosne kopije podataka. BitByte se neće smatrati odgovornim za gubitak podataka u bilo kojem slučaju.

4. Registracija domena
4.1 BitByte će u ime korisnika i na ime korisnika zakupiti/produžiti naručenu domenu sukladno važećim pravilima krovnog domenskog registra. Korisnik potvrđuje da je pročitao i shvatio uvjete registracije naručene domene koje propisuje krovni domenski registar – treća strana. Korisnik potvrđuje da se BitByte neće smatrati odgovornim u bilo kojem slučaju u kojem korisnik nije upoznat sa pravilima registracije domena koje propisuje krovni registar.
4.2 Po isteku datuma dospijeća ponude za produženje usluge BitByte se ne može smatrati odgovornim za nemogućnost produženja/registracije domene.
4.3 BitByte će za korisnika registrirati besplatne i naplatne .hr domene sukladno Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom. Korisnik prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio navedeni pravilnik.
4.4 Naručitelj besplatnih .hr domena prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom
4.5 Radi karaktera registracije/obnove domena BitByte ni u kojem slučaju neće vršiti povrat uplaćenih sredstava.
4.6 Registrirana domena se ne može zamijeniti drugom domenom.
4.7 BitByte će povremeno nuditi povlaštene uvjete zakupa usluga, domene zakupljene kao besplatne unutar određene usluge te domene zakupljene po povlaštenim uvjetima se neće moći prenijeti na drugog pružatelja usluga za vrijeme od 24 mjeseca.
4.8 Za registraciju .eu domene, korisnik mora dostaviti podatke osobe ili tvrtke sa prebivalištem unutar Eurospke Unije.
4.9 gTLD domena mora sadržavati minimalno 3 znaka bez ekstenzije do maksimalno 63 znaka bez ekstenzije osim ako nije drugačije navedeno.

5. Odgovornost
5.1 BitByte se neće smatrati odgovornim u sljedećim slučajevima:
a) Kvar na hardverskoj komponenti poslužitelja.
b) Kvar na softverskoj komponenti poslužitelja.
c) Mrežne ispade uzrokovane od trećih strana ( ispad bandwidth providera, DDoS napad ili druga vrsta mrežnog napada).
d) Utjecaja više sile.
e) Neispravnog korištenja zakupljene usluge od strane korisnika.
5.2 BitByte će korisniku isplatiti naknadu po sljedećoj tablici ukoliko nije zadovoljen mjesečni uptime od 99.5 % u postocima od sveukupno uplaćenih iznosa za navedenu uslugu.
a. 10 % za dostupnost od 97.00 % – 99.49 %
b. 20 % za dostupnost od 96.00 – 96.99 %
c. 30 % za dostupnost od 95.00 – 95.99 %
d. 50 % za dostupnost od 94.00 – 94.99 %
e. 100 % za dostupnost manju od 94 %
5.3 U članak 5.2 ne spadaju:
a) održavanje na poslužiteljima – hardware i software
b) Stavke a.b,c,d,e iz čl. 5.1
5.4 Korisnik je svjestan da će BitByte uskratiti pristup usluzi u sljedećim slučajevima:
a) korištenje usluge protivno Uvjetima.
b) pokretanje background procesa na poslužiteljima (IRC botovi).
c) slanje neželjene e-pošte (SPAM), lančana pisma (chain letter), phishing.
d) distribucija software-a za koje nema prava za distribuciju.
e) distribucija muzičkih datoteka za koje nema autorska prava.
f) pohranjivanje ilegalnih sadržaja na poslužitelj ili linkanje na njih (warez, warez linkng).
g) pokretanje browser based igrih) pohranjivanje hackerskih materijala, skripti ili izrada/planiranje napada na udaljena mrežna odredišta.
h) kršenje BILO KOJE stavke iz ovih Uvjeta.
i) davanje zakupljene usluge trećim osobama na korištenje (izuzev reseller paketa, dedicated servera i vps servera), dijeljene email računa, pružanje besplatnog hostinga.
j) zlonamjerno trošenje neograničenih resursa ili onemogućavanje usluga ostalih korisnika servera.
k) kršenje bilo kojeg važećeg zakona Republike Hrvatske.

6. Resursi
6.1 Korisniku su dostupni sljedeći resursi:
a) 5% CPU-a
b) 5% RAM-a
c) 5% mrežnih resursa
d) 10% diskovne kvote po MySQL bazi podataka
e) 5 % I/O diskovnih operacija
f) 10 simultano otvorenih procesa
6.2 U slučaju prelaženja dodijeljenih resursa BitByte će korisniku ponuditi adekvatnu nadogradnju.
6.3 U slučaju onemogućavanje ispravnog rada servera BitByte će privremeno isključiti uslugu.
6.4 “Managed” usluga se definira kao: BitByte će za korisnika održavati sustav po principu “best effort” te će na svaku prijavu korisnika pisanim putem reagirati te pokušati otkloniti prijavljeni kvar.
6.5 “Unmanaged” usluga se definira kao: BitByte će korisniku isporučiti uslugu koju neće za korisnika održavati, korisnik se sam brine o svemu osim o hardware-u poslužitelja. Ukoliko dođe do kvara na hardware-u poslužitelja, BitByte će kvar otkloniti o svom trošku i u roku predviđenom SLA ugovorom. VPS i DEDICATED serveri su unmanaged vrsta usluge ako drukčije nije naznačeno na stranici www.bitbyte-it.hr

7. Garancija zadovoljstva
7.1 Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
7.2 Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz dijela B ovoga Priloga.
7.3 Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: sklapanja ugovora. Danom sklapanja Ugovora se smatra datum aktivacije usluge.
7.4 Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.
7.3 Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
7.3 Ako je na Vaš zahtjev izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid ugovora, dužni ste nam platiti iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada ste nas obavijestili o jednostranom raskidu ovog Ugovora.
7.4 U trenutku zaprimanja Jednostranog raskida Ugovora ćemo odmah deaktivirati uslugu na koju se jednostrani raskid odnosi. BitByte se neće smatrati odgovornim za korisničke podatke koji bi u tom trenutku mogli koristiti BitByte resurse koji su otkazani. Privremena reaktivacija se naplaćuje 800,00 kuna jednokratno te traje 48 sati.
7.5 Ukoliko se Jednostrani raskid Ugovora odnosi na povezane usluge poput registracie/obnove domena ili povlaštene registracije/obnove domena, iznos domene će biti izuzet od povrata a ukoliko je domena nalaćena po povlaštenom iznosu ista će biti naplaćena po punom iznosu.

8. Nadležnost
8.1 Svi sporovi koji se ne mogu riješiti mirnim putem između BitByte-a i korisnika nadležan je sud u Zadru.

8.2 Na odnose ugovornih strana koji nisu definirani ovim uvjetima primjenjuju se pravno pozitivni propisi Republike Hrvatske.
8.3 BitByte će, u slučaju kršenja uvjeta korištenja, na službeni zahtjev nadležnih institucija omogućiti pristup svim relevantnim logovima, korisničkim podacima te osobnim podacima korisnika.

9. Završne odredbe
9.1 Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.
9.2 BitByte ima pravo izmijeniti uvjete u bilo kojem trenutku a korisnik se poziva na povremeni pregled Ugovora koji je javno dostupan na adresi www.bitbyte-it.hr

10. Jednostrani raskid Ugovora
10.1 Za jednostavni raskid ugovora potrebno je dostaviti dopis s zahtjevom za raskid ugovora.
10.2 Ukoliko se radi o fizičkoj osobi, dopis mora biti vlastoručno potpisan uz prilog kopije važeće osobne iskaznice. Dopis se može dostaviti putem e-pošte, fax uređaja ili redovnom poštom.
10.3 Ukoliko se radi o pravnoj osobi, dopis mora biti vlastoručno potpisan i pečatiran uz prilog kopije važeće isprave o dokazu osobe ovlaštene za zastupanje firme. Dopis se može dostaviti putem e-pošte, fax uređaja ili redovnom poštom

Na korisnike VPS i dedicated servera se odnose povezani uvjeti korištenja usluga.
U slučaju kršenja navedenih uvjeta korištenja, bit ćemo primorani odmah otkazati zakupljenu uslugu!

U Novalji, 01.06.2018. godine, BitByte